SUOMEN PADEL LIITTO RY KOKOUSKUTSU

SUOMEN PADEL LIITTO RY KOKOUSKUTSU

Helsinki 10.11.2017

Arvoisa jäsen,

Tervetuloa Suomen Padel liitto ry:n ylimääräiseen vuosikokoukseen lauantaina 25.11.2017 klo 19.00 Padel Club Finlandin tiloihin Kutojantie 4, Espoo.

Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan kokoukseen sähköpostilla viimeistään ma 20.11.2017 osoitteeseen: info@padel.fi

Suomen Padel liitto ry

YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS 2017 ESITYSLISTA

Aika: Lauantaina 25.11.2017 klo 19.00 –
Paikka: Padel Club Finland, Kutojantie 4, 02630 Espoo

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus ja tervetuliaissanat
2. Valitaan kokouksen
2.1. Puheenjohtaja
2.2. Sihteeri
2.3. Kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
2.4. Kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3.1. Todetaan, että kokouskutsu on lähetetty sääntöjen edellyttämällä tavalla 14 vrk
ennemmin
3.2. Todetaan kokouksen läsnäolijat ja äänimäärät
3.3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3.4. Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi
4. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle vuosille 2018-2019
5. Liiton sääntöjen muutosesitys:
Esitys liiton sääntöjen uudistamisesta (vastaamaan soveltaen Suomen Tennisliiton sääntöjä ja PRH:n mallisääntöjä).

Esitys uusista säännöistä löytyy http://www.padel.fi -sivustolta (tämän esityslistan ohesta).

6. Tulevan kauden (vuosi 2018) seurojen jäsenmaksusta ja kilpailulisenssistä päättäminen
7. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa

SUOMEN PADEL LIITTO RY Hallitus

Toimintasäännöt
Nämä säännöt on hyväksytty Suomen Padelliiton syyskokouksessa dd.mm.2017
Patentti- ja rekisterihallitus on tarkastanut ja hyväksynyt säännöt dd.mm.2017

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Suomen Padelliitto r.y., Finlands Padelförbund r.f., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko valtakunnan alue. Liiton kielinä ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirja- ja kokouskieli on suomi.

2 § Tarkoitus
Liiton tarkoituksena on edistää, valvoa ja ohjata maamme padelurheilua ja sen kehitystä sekä toimia jäsentensä aatteellisena järjestönä ja yhdyssiteenä. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

3 § Tehtävät
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
1. pyrkii kehittämään ja lisäämään padelin harrastusta ja harrastusmahdollisuuksia,
2. tukee mahdollisuuksien mukaan jäsentensä toimintaa,
3. laatii ja vahvistaa alansa kilpailu-, peli- ja muut säännöt, valvoo niiden ja Kansainvälisen padelliiton sääntöjen noudattamista padelurheilun alalla sekä puuttuu niitä koskeviin rikkomuksiin ja ratkaisee niitä koskevat erimielisyydet,
4. tehostaa jäsentensä toimintaa järjestämällä koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia,
5. vastaa padelurheilun kansainvälisestä yhteistoiminnasta,
6. edistää kansainvälisten, kansallisten ja muiden padelkilpailujen järjestämistä sekä edistää padelin harrastusta kuntoliikuntana,
7. tiedottaa lajin kansallisista ja kansainvälisistä uutisista, tuloksista ja tapahtumista,
8. edistää padelia huippu-urheiluna ja luo siihen tarvittavia puitteita.
Toimintansa tukemiseksi liitto voi kantaa jäsenmaksuja ja toimintamaksuja, järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä tehdä sponsorisopimuksia, perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Liitto voi myös vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia jatestamentteja.

4 § Yhteistoiminta
Liitto voi liittyä jäseneksi tarpeelliseksi katsomiinsa valtakunnallisiin ja kansainvälisiin liikuntaa ja urheilua sekä padelia edistäviin järjestöihin. Liittymisestä päättää liittohallitus.

5 § Liiton jäsenet
Liiton jäseneksi voi liiton hallitus hyväksyä rekisteröidyn padelseuran tai muun rekisteröidyn urheiluseuran, jossa toimii padeljaosto.
Jäsenyyttä hakevan on jätettävä liittohallitukselle jäsenhakemuksensa sekä sitouduttava noudattamaan liiton sääntöjä ja myös niiden liittojen sääntöjä, joiden jäsenenä liitto on. Liittohallitus antaa ohjeet, mitä jäsenhakemuksen tulee sisältää.

6 § Kunniajäsenet ja -maininnat
Liittokokous voi kutsua henkilön, joka pitkän ajan erityisen merkittävällä tavalla on edistänyt liiton tarkoitusperiä, liiton kunniapuheenjohtajaksi tai valita hänet liiton kunniajäseneksi. Liittohallitus voi ansiomerkkisääntöjen mukaisesti myöntää henkilöille tai yhteisöille ansiomerkkejä tai muita kunnia- ja huomionosoituksia.

7 § Jäsenen velvollisuudet
Liiton jäsenet ovat velvollisia maksamaan liiton syyskokouksen määrittämän jäsenmaksun vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Lisäksi jäsenet ovat velvollisia maksamaan kaikki muut liittohallituksen määrittämät maksut, jotka liittyvät seuran järjestämiin kilpailuihin. Liiton jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan vuosittain kunkin vuoden viimeisen päivän jäsenmääränsä  liittohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lisäksi jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan puheenjohtajan
ja postitusyhteyshenkilön, jäsentensä yhteystiedot sekä laskutusosoitteensa liittohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen olympiakomitean ja Kansainvälisen padelliiton dopingsäännöstöön sekä Euroopan neuvoston dopinginvastaiseen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. Liiton jäsenet ovat velvollisia toimimaan kansainvälisen sekä kansallisen liiton antamien eettisten
ohjeiden mukaisesti sekä pidättäytymään toiminnasta, joka voi vahingoittaa lajin mainetta. Liiton jäsenet ovat velvollisia vastaamaan heitä koskeviin asioihin Urheilun oikeusturvalautakunnassa sekä noudattamaan lautakunnan antamia päätöksiä.
Liiton jäsenen velvollisuutena on huolehtia siitä, että ne ja niiden jäsenet noudattavat toiminnassaan liiton tarkoitusperiä, sääntöjä ja päätöksiä.

8 § Jäsenyyden päättyminen
Jäsenen jäsenyys liitossa päättyy, jos se eroaa tai erotetaan taikka jos se purkautuu tai lakkautetaan.
1. Jäsen voi erota liitosta tekemällä siitä lainmukaisen ilmoituksen. Eroaminen katsotaan tapahtuvan tällöin liiton kulumassa olevan toimintavuoden päättyessä. Liittohallituksen suostumuksellavoi eroaminen tapahtua aikaisemminkin.
2. Liittohallituksen tehtävänä on myös päättää liiton jäsenen erottamisesta, mikäli tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin liiton tarkoitusta tai on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti. Lisäksi liittohallitus päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on annettu kirjallisesti tiedoksi. Päätöksestä saa valittaa Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.
3. Liittohallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa vähintään vuoden ajalta maksamatta.
Jäsenen erottua tai tultua erotetuksi raukeavat kaikki jäsenen velvollisuudet paitsi erääntyneet maksut tai maksut, joihin se on sitoutunut.

9 § Liiton toimielimet
Liiton toimielimiä ovat liittokokous ja liittohallitus. Lisäksi liittohallitus voi nimetä alaisuudessaan toimivia toimikuntia tai lautakuntia valmistelemaan tai päättämään johonkin toimialaan, alueeseen tai toimenpiteeseen liittyvistä asioista.

10 § Liittokokous
Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. Varsinaiset liittokokoukset pidetään vuosittain: huhti- toukokuussa kevätkokous ja loka-marraskuussa syyskokous.
Ylimääräinen liittokokous pidetään, milloin liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi, milloin aikaisempi liittokokous on niin päättänyt tai milloin vähintään 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti liittohallitukselta vaatinut määrätyn asian käsittelyä varten. Ylimääräinen liittokokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11 § Kutsu liittokokoukseen
Kutsu liittokokoukseen on lähetettävä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta liiton jäsenten ilmoittamiin osoitteisiin. Esityslista voidaan lähettää myös sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.
Varsinaiseen liittokokoukseen käsiteltäviksi tarkoitetut jäsenten esitykset on lähetettävä liittohallitukselle kevätkokoukseen viimeistään helmikuussa ja syyskokoukseen viimeistään elokuussa.

12 § Äänioikeus liittokokouksessa
Jäsenillä on liittokokouksessa kullakin yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä, kannattavalla jäsenellä ja ainaisjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kutakin jäsentä saa edustaa enintään kaksi (2) henkilöä. Näistä on ainoastaan yksi (1) oikeutettu käyttämään äänioikeutta. Sama henkilö voi edustaa valtakirjalla korkeintaan kahta (2) jäsentä. Jäsen, joka ei ole eräpäivään mennessä maksanut jäsenmaksua liitolle, menettää äänioikeuden liittokokouksissa siihen asti kunnes maksut on hoidettu. Liittokokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Mikäli äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa. Äänestykset toimitetaan avoimesti. Vaalit on kuitenkin toimitettava suljetuin lipuin, jos joku äänioikeutetuista sitä vaatii.

13 § Liittokokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

Kevätkokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkistajat,
2. todetaan kokouksen laillisuus sekä
3. käsitellään liittohallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta,
4. esitellään liiton tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja tilintarkistajien siitä antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös,
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle,
6. päätetään viiden – kahdeksan (5-8) jäsenen vaalivaliokunnan nimeämisestä sekä
7. käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

Syyskokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkistajat,
2. todetaan kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus,
3. päätetään liittohallituksen jäsenille, edustajille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista, matkakorvauksista ja päivärahoista,
4. valitaan liittohallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi,
5. valitaan jäsenet liittohallitukseen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten jäsenten tilalle,
6. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet seuraamaan ja tarkastamaan liiton tilejä ja toimintaa seuraavan toimintavuoden aikana,
7. vahvistetaan liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa tilikautta varten,
8. päätetään, miten seuraavan vuoden liittokokouksen kokouskutsut toimitetaan,
9. käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

14 § Liittohallitus
Liittohallituksen, joka hoitaa ja valvoo liiton hallintoa ja toimintaa, muodostavat liiton syyskokouksessa valitsemat puheenjohtaja ja jäsenet (4-8). Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja siten, että jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Jos liittohallituksen jäsen on kesken toimikauttaan estynyt tehtävänsä hoitamisesta, liittokokous voi valita hänen tilalleen toisen henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Liittohallitus valitsee vuosittain keskuudestaan yhden (1) varapuheenjohtajan. Lisäksi se voi valita tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja lautakunnat sekä vahvistaa niiden toimialueet ja valtuudet. Liitolla voi olla myös liittohallituksen valitsema toimitusjohtaja. Liittohallituksen sihteerinä toimii liiton
toimitusjohtaja tai muu liittohallituksen siihen tehtävään valitsema henkilö.
Toimi- ja lautakuntien kokoonpano sekä jäsenten valitseminen, tehtävät ja valtuudet määritellään erikseen.

15 § Liittohallituksen kokoontuminen ja päätöksenteko
Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi taikka kun vähintään kaksi (2) liittohallituksen jäsentä sitä asian käsittelyä varten heiltä pyytää. Liittohallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on saapuvilla. Liittohallituksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa tapauksissa puheenjohtajan ääni. Äänestykset toimitetaan avoimesti. Vaalit on kuitenkin toimitettava suljetuin lipuin, jos joku äänioikeutetuista sitä vaatii.

16 § Liittohallituksen tehtävät
Liittohallitus toimii liiton toimintaa suunnittelevana, ohjaavana ja toimeenpanevana elimenä hoitaen liiton asioita lain, näiden sääntöjen, liittokokouksen päätösten ja soveltuvin osin Kansainvälisen padelliiton sääntöjen mukaisesti. Liittohallituksen tulee erityisesti
1. hyväksyä ja erottaa liiton jäsenet,
2. kutsua koolle liittokokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja huolehtia niiden päätösten täytäntöönpanosta,
3. hoitaa liiton omaisuutta ja pitää siitä sekä liiton tuloista ja menoista kirjanpitoa sekä laatia vuosikertomus ja pitää jäsenluetteloa,
4. ottaa palvelukseensa ja erottaa liiton toimihenkilöt, määritellä heidän tehtävänsä ja sopia heidän paikoistaan ja muista eduistaan,
5. valita liiton edustajat ulkomaisiin kokouksiin sekä ehdokkaat kansainvälisiin elimiin,
6. valvoa ja ohjata padelin kehitystä Suomessa,
7. valvoa ja ohjata, että liiton toiminnassa noudatetaan näitä toimintasääntöjä, liitolle hyväksyttyä strategiaa sekä vuosittaista toimintasuunnitelmaa.
Liittohallituksen tehtävistä voidaan antaa tarkempia määräyksiä hallinto-ohjesäännössä.

17 § Liiton nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai liiton toimitusjohtaja, kukin yksin.

18 § Tilintarkastus
Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Liiton tilit jätetään pöytäkirjojen ja tarvittavien asiakirjojen mukana toiminnantarkastajille viimeistään maaliskuun 1. päivänä. Toiminnantarkastajat antavat tarkastuskertomuksensa viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

19 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liiton varsinaisessa kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä kokouksessa edustetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20 § Liiton purkaminen
Päätös liiton purkamisesta liittokokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä kokouksessa edustetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Liiton purkautuessa käytetään sen varat liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: