Suomen Padelliitto päivitti strategiaansa

Perjantai 12.5.2023


Suomen Padelliiton hallitus ja operatiivinen organisaatio ovat kevään 2023 kuluessa päivittäneet liiton strategiaa seuraaville vuosille. Padelin suosion ja pelimahdollisuuksien kasvu Suomessa viime vuosina on ollut huikeaa. Pelikenttiä oli Padelliiton tietojen mukaan vuoden 2018 lopussa 50 kpl, nyt niitä on 1073 kpl. Padelliiton jäsenseurojen määrä on samassa ajassa kasvanut yhdeksästä 85:een, ja harrastaja- että kilpapelaajien määrä on kasvanut samassa suhteessa. Kasvava laji tarvitsee rakenteita, järjestelmiä ja palveluita tukemaan harrastamista, valmentautumista ja kilpailemista. Kevään strategiatyössä paneuduttiin neljään asiaan:

1. Suomen Padelliiton missio: Mikä on Padelliiton rooli ja missio verrattuna muihin lajin toimijoihiin?

2. Avainstrategiat: Koska padel on varsin nuori laji, monien harrastus-, kilpailu- ja valmennustoimintaa tukevien järjestelmien ja rakenteiden kehitys on vasta alussa. Tarpeita ja toiveita on paljon, mutta käytössä olevat resurssit ovat rajallisia. Strategiatyön tuloksena valittiin viisi toiminnan kehittämistä ohjaavaa painopistealuetta.

3. Arvot: Padelin ympärille on kehittynyt positiivinen, sosiaalinen ja innostava kulttuuri. Strategiatyön yhteydessä keskusteltiin paljon kulttuurin ja lajiin liitettävien arvojen merkityksestä. Strategiatyö kiteytyi lopuksi kolmeen arvoon, joiden mukaisesti toimintaa ja päätöksiä pyritään ohjaamaan.

4. Toimikunnat ja operatiivisen työskentelyn malli: Strategiatyön yhteydessä päivitettiin hallituksen toimikuntatyöskentelyn mallia, jonka kautta toimintaa pyritään tehostamaan entisestään ja myös osallistamaan seuroja entistä paremmin.

SUOMEN PADELLIITON MISSIO

Padel kasvaa ja kehittyy ympäri Suomea erilaisten toimijoiden arvokkaan työn avulla. Kortensa kantavat kekoon niin padelseurat, halliyhtiöt, lajia tukevat kaupalliset toimijat kuin monet muun julkisen ja yksityisen sektorin toimijat.  Suomen Padelliitto tukee missionsa mukaisesti kaikkea lajin positiiviseen kehitykseen vaikuttavaa toimintaa; samalla kuitenkin rakentaen omaa toimintaansa ensisijaisesti omien jäsenseurojensa ympärille.


AVAINSTRATEGIAT JA VISIO

Strategiatyössä päätettiin rakentaa tulevaisuuden visiota, kehityspolkuja ja toimintasuunnitelmia viiden avainstrategian ympärille. Nämä ovat:

1. KOKO SUOMEN HARRASTUS: Padel sopii harrastuksena kaikille kohderyhmille, iästä, pelitaidoista tai fyysisestä kunnosta riippumatta. Haluamme kehittää harrastusmahdollisuuksia kaikkialla Suomessa ja myös omalta osaltamme edistää suomalaisten fyysisen kunnon kehittämistä.

2. INNOSTAVA JUNIORITOIMINTA: Lajin kehityksen kannalta on tärkeää, että padel innostaa kaikenikäisiä lapsia ja nuoria niin harrastus- kuin kilpatoimintaan. Padelliiton strategiassa junioritoiminta eri muodoissaan on avainasemassa.

3. KEHITTYVÄ KILPAPADEL: Tuemme suomalaista kilpapadelia kaikilla tasoilla ja tavoittelemme myös kansainvälistä menestystä. Lisääntyvän medianäkyvyyden avulla pyrimme nostamaan lajin arvostusta ja kiinnostavuutta yhtenä seuratuimmista lajeista.

4. KUKOISTAVA SEURATOIMINTA: Padel sykkii ja kehittyy paikallisesti seurojen tekemän arvokkaan työn kautta. Yksi Padelliiton tärkeimmistä tehtävistä on tukea seuroja tässä arvokkaassa työssä.

5. VAHVA JA TOIMIVA PADELLIITTO: Hyvin organisoitu, taloudellisesti vakaa ja läpinäkyvästi jäsenseurojen kanssa toimiva Padelliitto on edellytys padelin menestykselle Suomessa. Tavoitteemme on toimia niin, että seurat, harrastajat ja muut sidosryhmät arvostavat Padelliittoa ja ovat tyytyväisiä sen toimintaan.


ARVOT

Asioita voi tehdä monella tavalla. Suomen Padelliiton uusitut arvot kuvaavat tapaa, joiden mukaisesti pyrimme toimimaan. Toivomme, että arvot löytävät tiensä päivittäiseen arkeen pelikentillä ja niiden laidoilla. Arvomme ohjaavat myös hallitusta päätöksiä ja suunnitelmia tehtäessä.

• YHDESSÄ ILOLLA

Padel on kaikkia varten ja parhaimmillaan hyvässä seurassa.

Iloa, ryhmähenkeä ja keskinäistä kunnioitusta. Kaikissa harrastajaryhmissä, kaikissa ikäluokissa, kaikkialla Suomessa.

RAIKKAALLA SYKKEELLÄ

Kehitämme padelin lajikulttuuria ennakkoluulottomasti, uusia ideoita ja toimintatapoja etsien. Padel-kilpailuissa ja tapahtumissa on hyvä meininki, niin urheilijoilla kuin katsojilla.

• VASTUULLISESTI KASVAEN

Tavoittelemme kasvua, oppimista ja jatkuvaa kehittymistä kaikessa toiminnassamme. Vaalimme eettisyyttä, tasa-arvoa sekä kestävän kehityksen periaatteita.


TOIMIKUNNAT

Padelliiton toimikunnilla on tärkeä rooli strategian toteutuksessa sekä käytännön toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Ne toimivat linkkinä hallituksen, toiminnanjohtajan, liiton työtekijöiden sekä seura-aktiivien välillä ja koordinoivat eri osa-alueiden toimintaa yhdessä Padelliiton operatiivisen organisaation kanssa. Vuonna 2023 toimintaa pyöritetään kuuden toimikunnan avulla.

JUNIORI JA KOULUTUSTOIMIKUNTA

Toimikunta vastaa Padelliiton juniori-, valmennus- ja koulutustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Lähitulevaisuuden painopistealueita ovat mm. junioritoiminnan kehittäminen niin seura- kuin maajoukkuetasolla, sekä valmentautumispolkujen ja niitä tukevien koulutusohjelmien suunnittelu ja toteutus. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Jere Tarilo; jäseniä ovat Jari Waaralinna, Janne Jukarainen, Ville Pajakkala sekä mahdollisesti myöhemmin valittavat hallituksen ulkopuoliset jäsenet.

KILPAILUTOIMIKUNTA

Toimikunta vastaa kilpailu- ja sarjatoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta sekä maajoukkueiden toiminnasta. Toimikunnan vastuualueelle kuuluvat myös kilpailu- ja rankingjärjestelmien kehitys sekä sääntöasiat. Kun sarjapadelit ovat nyt hyvässä vauhdissa, seuraavana uutena liiton kilpailumuotona on vuorossa syksyllä 2023 toteutettava juniorien SM-kilpailu. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Markus Männistö; jäseniä ovat Johan Båsk, Axel Waris, Anne Kokko, Jyrki Hero, Riina Raskunen sekä mahdollisesti myöhemmin valittavat hallituksen ulkopuoliset jäsenet.

VIESTINTÄ- JA TAPAHTUMATOIMIKUNTA

Toimikunnalla on kaksi vastuualuetta. Se vastaa Suomen Padelliiton viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta eri kanavissa. Se myös seuraa ympäri Suomea järjestettäviä tapahtumia padelin ympärillä, sekä koordinoi yhteistyötä tapahtumajärjestäjien ja Padelliiton välillä. Toimikunta myös vastaa Finnish Padel Tourin ja Padelliiton muiden omien tapahtumien järjestämisestä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Padelliiton toiminnanjohtaja Visa Korhonen; jäseniä ovat Heidi Kiiskinen sekä mahdollisesti myöhemmin valittavat jäsenet.

KEHITYSTOIMIKUNTA:

Kehitystoimikunta koordinoi monia asioita, jotka eivät selkeästi kuulu minkään muun toimikunnan alueelle. Tällaisia ovat esimerkiksi Padelliiton kumppanuuksien hankinta ja hallinta, yhteistyö halliyhtiöiden ja muiden sidosryhmien kanssa, Padelliiton strategiatyö, koululaisliikunnan kehittäminen ja muut erilaiset kehityshankkeet. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Juha Usva; jäseninä Marjut Uusitorppa, Jere Tarilo, Jari Waaralinna sekä mahdollisesti myöhemmin valittavat jäsenet.

TALOUS- JA HALLINTOTOIMIKUNTA:

Toimikunta vastaa Padelliiton hallinnosta ja taloudesta. Puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja Janne Jukarainen; jäseninä Marjut Uusitorppa, Visa Korhonen ja varapuheenjohtaja Juha Usva.

EETTINEN TOIMIKUNTA:

Eettinen toimikunta vastaa Suomen Padelliiton eettisen toiminnan mallista ja mahdollisten käytännön tapausten käsittelystä. Toimikunta toimii liiton hallituksen ulkopuolisena elimenä; sen puheenjohtaja on Erja Saraste, ja jäseniä ovat Martti Luoma ja Teemu Niiranen.

Kaikki toimikunnat tekevät yhteistyötä Padelliiton jäsenseurojen kanssa. Suomen Padelliiton operatiivinen henkilöstö osallistuu toimikuntien toimintaan tarpeen mukaan.


KIINNOSTAAKO TOIMIKUNTATYÖ? LIITY MUKAAN!

Padelliiton resurssit ovat niukat, ja tehtävää on paljon. Nuori ja kehittyvä laji tarvitsee tekijöitä sekä toiminnankehittäjiä. Mikäli sinulla on kiinnostusta ja osaamista jonkun toimikunnan osaamisalueeseen liittyen, ja haluat osallistua padelin kehittämiseen Suomessa, hyppää mukaan vapaaehtoistyöhön! Ota rohkeasti yhteyttä liittoon (office@padel.fi) tai suoraan toimikunnan puheenjohtajaan; yhdessä voitte miettiä mikä voisi olla juuri sinulle paras tapa osallistua toimintaan.