Olympiakomitea ja sen 119 jäsenjärjestöä eivät pidä hallituksen suunnitelmaluonnosta koronarajoitusten ja -suositusten hallitusta purkamisesta oikeasuhtaisena eikä riittävästi
perusteltuna.

Liikunta- ja urheiluyhteisö on toiminut vastuullisesti viranomaisten ohjeistuksia noudattaen covid-19- epidemian vastaisessa taistelussa. Tämä on tarkoittanut epidemian eri vaiheissa liikunta- ja urheiluharrastusten osittaista rajoittamista tai kokonaan keskeyttämistä. Järjestäytynyt urheilu on kuuliaisesti seurannut yleistä tilannetta sekä reagoinut nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja ollut huolellinen terveysturvallisuusohjeiden noudattamisessa.

Lajeissa on kuluneen reilun vuoden aikana luotu turvallinen kehikko harjoittelulle ja kilpailemiselle. Urheiluseuratoimintaan liittyvät koronavirustartunnat, altistumistilanteet ja karanteenitoimenpiteet ovat olleet Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen selvityksen ja sairaanhoitopiirien seurannan mukaan harvinaisia urheilun kokonaisuuteen nähden. Mahdolliset jäljitystilanteet ovat urheiluseuroissa toimineet hyvin, koska kaikkien tapahtumien osallistujat ovat tiedossa. Lisäksi rajoituksien purkamista linjattaessa on otettava huomioon, että ulkona tapahtuvan toiminnan altistavuus on vielä vähäisempää kuin sisällä tapahtuvan toiminnan.

Rajoituksien purkamisjärjestys – lapset ja nuoret

Hallituksen luonnos esittää rajoituksien purkamisen kokonaiskuvan seuraaviin neljään vaiheeseen jaettuna:

Olympiakomitea ja sen jäsenjärjestöt tukevat luonnoksessa esitettyä liikuntaan ja urheiluun liittyvien rajoituksien purkamisjärjestystä, missä lasten ja nuorten toiminta vapautetaan ennen aikuisia ja ulkona tapahtuva toiminta mahdollistetaan ennen sisätiloja.

Liikuntaan ja urheiluun liittyvien rajoituksien purkamisjärjestys ja aikataulu ole kuitenkaan millään muotoa oikeasuhtainen ja riittävästi perusteltu, kun sitä verrataan esitettyihin yhteiskunnan muiden osa-alueiden rajoituksien purkamisen aikatauluihin.

Olympiakomitea ja sen jäsenjärjestöt esittävät ensinnäkin luonnoksen sanavalintojen tarkentamista. Hallitus on linjannut jo helmikuun lopulla kolmen viikon sulusta (8.–28.3.) päättäessään, että alakouluikäisiin (vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneet) lapsiin ei kohdisteta uusia rajoituksia sulun jälkeen. Tästä huolimatta luonnoksesta saa käsityksen, että rajoituksia on tai olisi mahdollisesti tulossa lapsille lähiviikkoina, kun heidän osaltansa esimerkiksi esitetään ryhmäharrastustoiminnan olevan mahdollista vasta toukokuussa.

Esitämme, että lopullisessa muistiossa todetaan selkeästi, että lapsiin ei kohdistu eikä kohdisteta rajoituksia. Kaikkien lasten tulee voida harrastaa ja kilpailla jo nyt niin ulkona kuin sisätiloissa.

Luonnoksessa todetaan hallituksen pitävän tärkeänä, että hallitussa rajoitusten purkamisessa tavoitellaan ensin lasten ja nuorten elämään ja arkeen liittyvien rajoitusten lieventämistä ja purkua. Valitettavasti tämä tahdonilmaisu ei toteudu. Nuoriin (13–20-vuotiaat, 2001–2007-syntyneet) kohdistuvien rajoituksien
purkaminen on esitetty käynnistyvän vasta rajoituksien purkamisen 2. vaiheessa toukokuussa.
Vaadimme, että nuoriin kohdistuvien rajoituksien purkaminen käynnistyy rajoituksien purkamisen 1. vaiheessa viimeistään 19. huhtikuuta, kun ravintolat avautuvat asiakaspaikka- ja aukiolorajoituksin.
Tällöin nuoret voivat aloittaa joukkue- ja ryhmäharjoittelun ulkotiloissa.

Rajoituksien purkamisen 2. vaiheessa toukokuussa puretaan rajoitukset nuorten joukkueiden ja ryhmien kilpailutoiminnalta ulkona ja sallitaan heidän harjoittelunsa sisätiloissa (heti toukokuun alussa).
Myöhemmin toukokuussa sallitaan myös heidän kilpailutoimintansa sisätiloissa.

Esityksellämme minimoidaan negatiivisia vaikutuksia erityisesti lasten ja nuorten harrastamiseen ja jaksamiseen sekä kilpaurheiluun. Kilpaileminen on olennainen osa liikunnan harrastamista. Toisaalta kilpaileminen vaikuttaa harrastajien motivaatioon ja sitoutumiseen, toisaalta kilpailemisella on ratkaiseva
merkitys urheilijan kehittymiseen. Viime vuoden maaliskuun puolivälin jälkeen useimmissa talvikauden sisäurheilulajeissa on pystytty kilpailemaan normaalisti vain reilun kahden kuukauden ajan.

Monille juuri kilpaileminen on ratkaiseva syy harrastukseen sitoutumiselle ja tinkimättömälle harjoittelulle. Moni kysyykin nyt, miksi enää panostaa, kun jo kaksi kautta on mennyt sivu suun. Kyse ei siis näille lapsille ja nuorille ole enää mistään muutaman viikon pinnistyksestä!

Koronaviruspandemian vaikutukset liikunnan ja urheilun seuratoimintaan ovat olleet dramaattisia. Pelkästään tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana lisenssimäärät ovat laskeneet lajista riippuen 10–20 %. Esimerkiksi jalkapallossa lisenssimäärät ovat laskeneet tammi-maaliskuun aikana 18,9 %.
Kokonaiskuva on karu ja harrastustoiminnan keskeytyksellä on kauaskantoisia seurauksia tulevaisuuteen. Edelleen kasvavana huolena on seurojen ja lajiliittojen toimintaedellytysten ja sitä kautta suomalaisen järjestäytyneen urheilu- ja liikuntatoiminnan jatkuvuus.


Rajoituksien purkamisjärjestys – aikuiset

Luonnos esittää aikuisten joukkue- ja ryhmäharrastuksia koskevien rajoituksien purkamista ulkotiloissa vasta 3. vaiheessa kesäkuussa. Sisätiloissa tapahtuvalle joukkue- ja ryhmäharrastustoiminnalle luonnoksessa ei esitetä selkeätä aikataulua, vaan sen arvioidaan olevan mahdollista vasta aikaisintaan elokuussa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ravintoloissa on voinut käydä nelisen kuukautta, sisärajavalvonta on päättynyt kaksi kuukautta aiemmin ja erilaiset julkiset (kuten kirjastot) ja yksityiset tilat (kuten museot) ovat olleet auki kolmisen kuukautta, kun aikaisintaan elokuussa voisi olla mahdollista aloittaa aikuisten sisätiloissa
tapahtuva ryhmäharrastustoiminta!

Olympiakomitea ja sen jäsenjärjestöt eivät pidä millään muotoa hyväksyttävänä luonnoksessa esitettyä aikataulua aikuisten joukkue- ja ryhmäharrastuksien rajoituksien purkamiselle. Liian vähäinen liikkuminen heikentää hyvinvointia ja aiheuttaa huomattavat yhteiskunnalliset kustannukset. UKK-Instituutin selvityksen
mukaan liikkumattomuuden aiheuttamat lisäkustannukset ja tuottavuuden menetykset ovat yli 3 miljardia euroa vuosittain. Lisäksi kustannukset kasvavat vuosittain väestön ikääntymisen ja sairastavuuden kasvun takia. Aikuiset on saatava harrastamaan ryhmissä ja joukkueissa toukokuulta alkaen!

Esitämme rajoituksien purkamisen 2. vaiheessa toukokuussa aikuisten joukkueiden ja ryhmien harrastamisen sallimista ulkona (toukokuun alussa) ja kilpailutoiminnan käynnistämistä ulkona (myöhemmin toukokuussa).

Esitämme rajoituksien purkamisen 4. vaiheessa aikuisten joukkueiden ja ryhmien harrastamisen käynnistämistä sisätiloissa heti heinäkuun alussa. Aikuisten joukkueiden ja ryhmien kilpailutoiminnan käynnistäminen sisätiloissa arvioitaisiin erikseen elokuussa.

Yhteenveto Olympiakomitean ja sen jäsenjärjestöjen esityksestä rajoituksien purkamiseksi

Alla on kuvattu kaaviona Olympiakomitean ja sen jäsenjärjestöjen esitys rajoituksien purkamisen aikataulusta. Se perustuu neljään vaiheeseen hallituksen luonnoksen mukaisesti. Mikäli tautitilanne mahdollistaa, näemme, että rajoituksien purkaminen on voitava tehdä hallitusti alueittaiseen tarkasteluun perustuen esitettyä nopeamminkin.

Yleisötilaisuuksien järjestäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama laajapohjainen työryhmä on laatinut esityksen, jossa esitetään portaat yleisötilaisuuksien asteittaiseen avaamiseen tautitilanteen parantuessa. Hallitus pitää luonnoksessaan tehtyä esitystä hyvänä ja toteuttamiskelpoisena. Olympiakomitea ja sen jäsenjärjestöt pitävät myös työryhmän esitystä toteuttamiskelpoisena ja toivovat hallituksen etenevän sen mukaisesti yleisötilaisuuksiin liittyvien rajoituksien purkamisessa.

Vastauksia osaan kannanottopyynnön yksityiskohtaisista kysymyksistä

Olympiakomitea ja sen jäsenjärjestöt antavat alla vastauksensa Otakantaa.fi-palvelun kahteen keskeisimpään liikuntaa ja urheilua sivuavaan kysymykseen.

1. Tällä hetkellä on voimassa useita rajoituksia ja suosituksia. Minkä rajoituksen purkaminen on mielestäsi tärkeintä?

Sisäliikunta ja ryhmäharrastustoiminta voi alkaa.

7. On tärkeää, että lapset ja nuoret pääsevät ensimmäisenä palaamaan normaaliin elämään ja esimerkiksi iäkkäiden ja muiden rajoituksista eniten kärsineiden asemaa helpotetaan. Rajoituksia pitäisi purkaa tämän mukaisessa järjestyksessä.

Täysin samaa mieltä.

Toivomme hallituksen huomioivan esityksemme suunnitelman viimeistelyssä.